Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Silvergate và EJF Capital đã thành lập một quỹ liên doanh fintech

Silvergate Capital Corporation - nhà cung cấp các giải pháp cơ sở hạ tầng tài chính cho ngành tiền tệ kỹ thuật số và EJF Capital LLC - công ty quản lý tài sản thay thế thể chế toàn cầu đã công bố ra mắt công cụ đầu tư chung nhằm tập trung vào tiền tệ kỹ thuật số, thanh toán, ngân hàng và tài chính chuyên nghiệp.

Comment Subcibe