Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Shiba Inu hiện được hỗ trợ bởi Avalanche Bridge

 

Avalanche Bridge - được Ava Labs giới thiệu vào tháng 7 hiện hỗ trợ Shiba Inu. Công cụ này cho phép di chuyển liên tục các token Ethereum sang mạng chính của Avalanche. Như vậy, Shiba Inu hiện có thể được chuyển giữa Ethereum và Avalanche.

Comment Subcibe