Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Shell Protocol sắp phát hành SHELL token

Shell Protocol sẽ sớm phát hành SHELL token. Trước đây họ ra mắt ToucanNFT trên mạng Arbitrum và sử dụng bộ NFTs này để bỏ phiếu quản trị cộng đồng.

Comment Subcibe