Thecoindesk | Crypto market for the smart money

SEC muốn ngăn chặn những holder XRP hỗ trợ tòa án trong vụ Ripple

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thông báo cho tòa án rằng họ có kế hoạch nộp đơn phản đối yêu cầu của chủ sở hữu XRP. Do kỳ nghỉ sắp tới và các thời hạn giao ban khác, SEC đã yêu cầu Thẩm phán Analisa Torres gia hạn thời hạn mà holder XRP yêu cầu đến ngày 7 tháng 6. 

Comment Subcibe