Sam Bankman-Fried cho biết những nỗ lực cứu trợ trong ngành công nghiệp tiền điện tử đã bị thất bại 

Chúng tôi đã liên hệ với tất cả những người có thể để hỗ trợ. Và chúng tôi nói chung nhận được câu trả lời là công ty đó có vẻ như có một lỗ hổng trong bảng cân đối kế toán và có thể có một số quản lý yếu kém.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr