Thecoindesk | Crypto market for the smart money

QuestBook huy động được 8,3 triệu đô la trong khoản tài trợ Series A

Nền tảng quyên góp tiền điện tử QuestBook đã hoàn thành vòng Series A trị giá 8,3 triệu đô la do Lemniscap, Coinbase Ventures, Alameda Research, Dragonfly, Hashed, Polygon, Balaji Srinivasan, Solana's Raj, Arjun, Tribe Capital, Sethi và Maneesh Sharma của GitHub tham gia tài trợ.

Comment Subcibe