Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Polygon đã thêm 16,53 triệu NFT trong 30 ngày qua

Theo dữ liệu Polygon NFTScan, tính đến ngày 19/5, 119 triệu NFT đã được phát hành trên Polygon và các nhà phát triển đã triển khai tổng cộng 119.000 hợp đồng NFT.

Comment Subcibe