Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Pie Shield: Trò chơi P2E Crypto Klash đã rug pull, 800 BNB đã được chuyển qua Tornado Cash

Cảnh báo của PeckShield cho thấy trò chơi P2E Crypto Klash đã rug pull và xóa tài khoản xã hội. Những kẻ lừa đảo Crypto Klash chuyển 800 BNB sang Tornado Cash.

Comment Subcibe