Thecoindesk | Crypto market for the smart money

PeckShield thông tin rằng các lỗ hổng trong BMIZapper được phát hiện và người dùng nên thu hồi hạn ngạch và quyền ETH một cách kịp thời

PeckShield đã tweet rằng họ đã phát hiện ra lỗ hổng trong BMIZapper, nhắc nhở người dùng thu hồi hạn ngạch và quyền hạn ETH một cách kịp thời.

Phương pháp thu hồi như sau: 1. Vào revoke.cash; 2. Kết nối ví và kiểm tra số dư; 3. Tìm kiếm 0x4622aff8e521a444c9301da0efd05f6b482221b8 xem có phê duyệt không; 4. Nếu có, hãy hủy bỏ phê duyệt.

Comment Subcibe