PeckShield: Địa chỉ của Justin Sun đã chuyển 42,6 triệu BUSD và 36,3 triệu TUSD cho Binance

Quá trình giám sát của PeckShield cho thấy rằng địa chỉ trực tuyến được đánh dấu là Justin Sun đã chuyển 42,6 triệu BUSD và 36,3 triệu TUSD cho Binance.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr