Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Pantera Capital bổ nhiệm cựu CEO ngân hàng JPMorgan vào vị trí COO

Samir Shah, cựu CEO ngân hàng JPMorgan  đã làm việc tại đây 12 năm vừa được bổ nhiệm chức vụ COO của Pantera Capital.

Comment Subcibe