Top máy đào HOT nhất

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
iBeLink DSM6T 6Ths(10/06)/150tr/#
$67.00 / ngày
(25/06)/140tr/70tr
Innosilicon D9 2.1Ths(4 ngày)/50tr/30tr
$26.00 / ngày
Innosilicon S11 3.83Ths(4 ngày)/40tr/20tr
$12.25 / ngày
Antminer X3 220Khs(Sẵn)/38tr/20tr
$9.91 / ngày
Innosilicon A8+ 248Khs(Sẵn)/40tr/20tr
$11.17 / ngày
Antminer Z9 10k sol(04/09)/18tr/10tr
$18.36 / ngày

Top máy đào lợi nhuận ổn định

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Baikal X10 10Ghs(4 ngày)/36.5tr/20tr
$7.98 / ngày
Baikal Gaint B 160Ghs(Sẵn)/30tr/20tr
$3.33 / ngày
Antminer S9 14Ths(Sẵn)/18tr/10tr
$4.84 / ngày
Antminer S9i 14Ths(Sẵn)/18tr/#
(30/06)/16tr/10tr
Antminer L3++ 580Mhs(Sẵn)/11.5tr/5tr
$2.68 / ngày
(10/06)/11tr/5tr
Antminer B3 1Khs(Sẵn)/30tr/30tr
$5.88 / ngày

Máy đào Bitcoin Algo SHA256

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Antminer S9i 14Ths(Sẵn)/18tr/10tr
$4.85 / ngày
Antminer S9 14Ths(Sẵn)/17.5tr/10tr
$4.85 / ngày
Antminer S9i 13.5Ths(Sẵn)/16tr/10tr
$4.68 / ngày
Antminer S9i 13Ths(Sẵn)/15tr/10tr
$4.50 / ngày
Antminer T9 10.5Ths(Sẵn)/11tr/10tr
$3.64 / ngày
Antminer V9 4Ths(Sẵn)/4tr/3tr
$1.39 / ngày
AvalonMiner 841 13Ths(7 ngày)/25tr/20tr
$4.50 / ngày
Innosilicon T2 17.2Ths(7 ngày)/36tr/20tr
$5.96 / ngày

Máy đào Decred Algo Blake256R14

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Innosilicon D9 2.1Ths(4 ngày)/56tr/30tr
$0.00 / ngày
iBelink DSM 6Ths(10/06)/150tr/70tr
$0.00 / ngày

Máy đào Siacoin Algo Blake2B

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Innosilicon S11 3.83Ths(Sẵn)/50tr/20tr
$12.25 / ngày
OBelisk SC1 800Ghs(June)/#/#
$2.50 / ngày
Antminer A3 815Ghs(Sẵn)/10tr/5tr
$2.55 / ngày

Máy đào Dashcoin Algo X11

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Innosilicon A5 32.5Ghs(7 ngày)/27tr/20tr
$5.82 / ngày
Innosilicon A5+ 65Ghs(7 ngày)/54tr/30tr
$11.65 / ngày
Antminer D3 17.5Ghs(10 ngày)/7tr/5tr
$3.14 / ngày
IbeLink DM 22Ghs(7 ngày)/48tr/20tr
$10.03 / ngày

Máy đào Algo CryptoNight-Lite

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Baikal Gaint N 40Khs(7 ngày)/11tr/10tr
$2.23 / ngày
Baikal Gaint N+ 80Khs(7 ngày)/20tr/10tr
$4.46 / ngày
PinIdea RR200 55Khs#/#/#
$2.67 / ngày

Máy đào Baikal đa thuật toán

Mã máyĐiệnDoanh thu
Baikal X10 10Ghs150wMy-Gtl
$7.98 / ngày

(Sẵn)/37tr/41tr390wQubit
$8.83 / ngày

(4 ngày)/36.5tr/10tr120wSkein
$6.29 / ngày

(7 ngày)/36tr/10tr360wQuark
$4.33 / ngày
200wX11Gost
$4.22 / ngày
250wNist5
$8.49 / ngày
Baikal Gaint B 160Ghs
(Sẵn)/30tr/20tr410wBla256R14
$1.76 / ngày
(5 ngày)/29tr/20tr400wLbry
$3.16 / ngày
210wPascal
$3.33 / ngày

Máy đào Litecoin Algo Scrypt

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Antminer L3++ 580Mhs(Sẵn)/11.5tr/5tr
$2.70 / ngày
Antminer L3+ 504Mhs(10/06)/9.5tr/5tr
$2.35 / ngày
Innosilicon A6 1.23Ghs(7 ngày)/35tr/#
$5.74 / ngày
Innosilicon A4+ 620Mhs(Sẵn)/13tr/5tr
$2.89 / ngày

Máy đào Algo CryptoNight

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Antminer X3 220Khs(Sẵn)/50tr/20tr
$19.61 / ngày
Innosilicon A8+ 248Khs(Sẵn)/54tr/20tr
$22.11 / ngày
Innosilicon A8 160Khs(7 ngày)/40tr/20tr
$14.27 / ngày

Máy đào Ethereum và VGA

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Antminer E3 180Mhs(30/07)/45tr/35tr
$6.77 / ngày
Antminer G2 220Mhs#/#/#
$8.28 / ngày
Pandaminer B3 230Mhs(7 ngày)/57tr/40tr
$8.65 / ngày
6 VGA 580#/#/#
$6.81 / ngày
6 VGA 570#/#/#
$6.28 / ngày
6 VGA 1070#/#/#
$6.77 / ngày
6 VGA 1060#/#/#
$5.08 / ngày
6 VGA Vega64#/#/#
$11.26 / ngày