Top máy đào HOT nhất

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Innosilicon A9 50k sol(5 ngày)/155tr/50tr
$93.55 / ngày
iBeLink DSM6T 6Ths(Sẵn)/110tr/110tr
$26.28 / ngày
Innosilicon D9 2.1Ths(Sẵn)/45tr/45tr
$10.34 / ngày
Antminer Z9 10k sol(5 ngày)/60tr/20tr
$26.19 / ngày

Top máy đào lợi nhuận ổn định

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Baikal X10 10Ghs(Sẵn)/36tr/36tr
$7.66 / ngày
Antminer S9i 13.5Ths(Sẵn)/13tr/5tr
$4.33 / ngày
Antminer L3+ 504Mhs(Sẵn)/9tr/5tr
$2.19 / ngày
Innosilicon S11 3.83Ths(Sẵn)/36tr/36tr
$11.46 / ngày

Máy đào Bitcoin Algo SHA256

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Antminer S9i 14Ths(Sẵn)/14tr/10tr
$4.49 / ngày
Antminer S9i 13.5Ths(Sẵn)/13tr/10tr
$4.33 / ngày
Antminer S9i 13Ths(Sẵn)/12tr/10tr
$4.17 / ngày
Antminer T9 10.5Ths(Sẵn)/9tr/10tr
$3.37 / ngày
Antminer V9 4Ths(Sẵn)/4tr/3tr
$1.28 / ngày
AvalonMiner 841 13Ths(7 ngày)/14tr/10tr
$4.17 / ngày
Innosilicon T2 17.2Ths(7 ngày)/25tr/20tr
$5.51 / ngày

Máy đào Decred Algo Blake256R14

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Innosilicon D9 2.1Ths(Sẵn)/45tr/45tr
$9.48 / ngày
iBelink DSM 6Ths(Sẵn)/110tr/110tr
$25.85 / ngày

Máy đào Algo Equihash

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Innosilicon A9 50k sol(5 ngày)/155tr/50tr
$93.55 / ngày
Antminer Z9 10k sol(5 ngày)/60tr/10tr
$18.71 / ngày

Máy đào Siacoin Algo Blake2B

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Innosilicon S11 3.83Ths(5 ngày)36tr/36tr
$11.01 / ngày
OBelisk SC1 800Ghs(June)/#/#
$2.25 / ngày
Antminer A3 815Ghs(Sẵn)/10tr/5tr
$2.29 / ngày

Máy đào Dashcoin Algo X11

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Innosilicon A5 32.5Ghs(7 ngày)/27tr/20tr
$3.92 / ngày
Innosilicon A5+ 65Ghs(7 ngày)/54tr/30tr
$7.83 / ngày
Antminer D3 17.5Ghs(10 ngày)/7tr/5tr
$2.11 / ngày
IbeLink DM56 56Ghs(7 ngày)/45tr/20tr
$6.75 / ngày

Máy đào Algo CryptoNight-Lite

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Baikal Gaint N 40Khs(Sẵn)/6tr/6tr
$1.07 / ngày
Baikal Gaint N+ 80Khs(Sẵn)/12tr/12tr
$2.14 / ngày
PinIdea RR200 55Khs#/#/#
$1.28 / ngày

Máy đào Baikal đa thuật toán

Mã máyĐiệnDoanh thu
Baikal X10 10Ghs150wMy-Gtl
$7.40 / ngày

(Sẵn)/36tr/36tr390wQubit
$6.95 / ngày

(5 ngày)/35tr/10tr120wSkein
$8.46 / ngày

360wQuark
$16.94 / ngày
200wX11Gost
$5.62 / ngày
250wNist5
$0.00 / ngày
Baikal Gaint B 160Ghs
(Sẵn)/30tr/20tr410wBla256R14
$0.69 / ngày
(5 ngày)/29tr/20tr400wLbry
$2.60 / ngày
210wPascal
$2.82 / ngày

Máy đào Litecoin Algo Scrypt

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Antminer L3++ 580Mhs(Sẵn)/10tr/10tr
$2.52 / ngày
Antminer L3+ 504Mhs(Sẵn)/9tr/9tr
$2.19 / ngày
Innosilicon A6 1.23Ghs(7 ngày)/30tr/#
$5.35 / ngày
Innosilicon A4+ 620Mhs(Sẵn)/13tr/5tr
$2.70 / ngày

Máy đào Algo CryptoNight

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Antminer X3 220Khs(Sẵn)/36tr/36tr
$14.08 / ngày
Innosilicon A8+ 248Khs(Sẵn)/38tr/38tr
$16.20 / ngày
Baikal Gaint N240 240Khs(Sẵn)/36tr/36tr
$15.59 / ngày

Máy đào Ethereum và VGA

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Antminer E3 180Mhs(30/07)/45tr/35tr
$6.31 / ngày
Antminer G2 220Mhs#/#/#
$7.71 / ngày
Pandaminer B3 230Mhs(7 ngày)/57tr/40tr
$8.06 / ngày
6 VGA 580#/#/#
$6.34 / ngày
6 VGA 570#/#/#
$5.85 / ngày
6 VGA 1070#/#/#
$6.31 / ngày
6 VGA 1060#/#/#
$4.73 / ngày
6 VGA Vega64#/#/#
$9.54 / ngày