Top 5 máy đào HOT nhất

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
iBeLink DSM6T 6Ths(30/05)/190tr/#
$289.00 / ngày
(10/06)/150tr/#
(25/06)/140tr/#
Innosilicon D9 2.1Ths(7 ngày)/80tr/#
$101.00 / ngày
Innosilicon S11 3.83Ths(Sẵn)/60tr/30tr
$21.06 / ngày
Antminer X3 220Khs(Sẵn)/48tr/20tr
$18.18 / ngày
Innosilicon A8+ 248Khs(7 ngày)/54tr/20tr
$20.49 / ngày
Antminer Z9 10k sol(30/06)/51tr/20tr
$34.43 / ngày

Top 5 máy đào lợi nhuận ổn định

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Baikal X10 10Ghs(Sẵn)/46tr/20tr
$10.62 / ngày
Baikal Gaint B 160Ghs(Sẵn)/35tr/20tr
$7.60 / ngày
Antminer S9 14Ths(Sẵn)/21tr/10tr
$6.84 / ngày
Antminer S9i 14Ths(31/05)/19.5tr/10tr
Antminer L3++ 580Mhs(Sẵn)/12tr/10tr
$3.47 / ngày
(31/05)/11.5tr/10tr
Antminer E3 180Mhs(30/07)/54tr/40tr
$8.61 / ngày
Antminer B3 780Hs(Sẵn)/43tr/30tr
$14.65 / ngày
Baikal Gaint N 20Khs(Sẵn)/11tr/5tr
$2.00 / ngày

Máy đào Bitcoin Algo SHA256

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Asicminer Pro Nano 76Ths(May)/290tr/#
$37.13 / ngày
Asicminer Pro 48Ths(May)/145tr/#
$23.45 / ngày
Bitfily Snow A1 49Ths(30/05)/200tr/#
$23.94 / ngày
Ebit E10 18Ths#/#/#
$8.79 / ngày
DragonMint T1 16Ths#/#/#
$7.82 / ngày
DragonMint T2 17Ths#/#/#
$8.30 / ngày
AvalonMiner 841 13Ths(7 ngày)/37tr/20tr
$6.35 / ngày
AvalonMiner 821 11Ths(7 ngày)/25tr/20tr
$5.37 / ngày
Pantech WX6 34Ths#/#/#
$16.61 / ngày
Antminer S9 14Ths(Sẵn)/22tr/10tr
$6.84 / ngày
Antminer S9 13.5Ths(Sẵn)/21tr/10tr
$6.59 / ngày
Antminer S9 13Ths(Sẵn)/20tr/10tr
$6.35 / ngày
Antminer T9 10.5Ths(Sẵn)/16tr/10tr
$5.13 / ngày
Antminer V9 4Ths(Sẵn)/4.5tr/3tr
$1.95 / ngày

Máy đào Decred Algo Blake256R14

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Innosilicon D9 2.1Ths(7 ngày)/155tr/50tr
$90.00 / ngày
OBelisk DCR1 1.5Ths(June)/#/#
$61.00 / ngày
Baikal Gaint B 160Ghs(7 ngày)/39tr/30tr
$6.00 / ngày

Máy đào Siacoin Algo Blake2B

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Innosilicon S11 3.83Ths(Sẵn)/70tr/40tr
$19.87 / ngày
OBelisk SC1 800Ghs(June)/#/#
$4.05 / ngày
Antminer A3 815Ghs(10/05)/13tr/5tr
$4.13 / ngày

Máy đào Baikal đa thuật toán

Mã máyĐiệnDoanh thu
Baikal X10 10Ghs150wMy-Gtl
$10.56 / ngày

(Sẵn)/47tr/40tr390wQubit
$12.09 / ngày

(7 ngày)/45tr/40tr120wSkein
$13.39 / ngày

360wQuark
$9.97 / ngày
200wX11Gost
$12.83 / ngày
250wNist5
$8.83 / ngày
Baikal Gaint B 160Ghs
(Sẵn)/38tr/20tr410wBla256R14
$7.22 / ngày
(7 ngày)/37tr/20tr400wLbry
$6.84 / ngày
210wPascal
$6.48 / ngày

Máy đào Litecoin Algo Scrypt

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Antminer L3++ 580Mhs(Sẵn)/15tr/10tr
$3.47 / ngày
Antminer L3+ 504Mhs#/#/#
$3.02 / ngày
Innosilicon A6 1.23Ghs(7 ngày)/68tr/30tr
$7.36 / ngày
Innosilicon A4+ 620Mhs(Sẵn)/25tr/20tr
$3.71 / ngày
Innosilicon A4 280Mhs#/#/#
$1.68 / ngày
BW L21 550Mhs#/#/#
$3.29 / ngày

Máy đào Dashcoin Algo X11

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Innosilicon A5 32.5Ghs(7 ngày)/27tr/20tr
$6.35 / ngày
Innosilicon A5+ 65Ghs(7 ngày)/54tr/30tr
$12.69 / ngày
Antminer D3 19.3Ghs#/#/#
$3.77 / ngày
Antminer D3 17.5Ghs(10 ngày)/7tr/5tr
$3.42 / ngày
IbeLink DM 22Ghs#/#/#
$4.30 / ngày
IbeLink DM 11Ghs#/#/#
$2.15 / ngày
PinIdea DR-100 21Ghs#/#/#
$4.10 / ngày

Máy đào Algo CryptoNight

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Antminer X3 220Khs(Sẵn)/48tr/20tr
$17.25 / ngày
Innosilicon A8+ 248Khs(7 ngày)/54tr/20tr
$19.44 / ngày
Innosilicon A8 160Khs(7 ngày)/40tr/20tr
$12.54 / ngày

Máy đào Algo CryptoNight-Lite

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Baikal Gaint N 40Khs(7 ngày)/14tr/10tr
$1.88 / ngày
Baikal Gaint N 80Khs(7 ngày)/27tr/10tr
$3.77 / ngày
PinIdea RR200 55Khs#/#/#
$2.26 / ngày

Máy đào Ethereum và VGA

Mã máyĐặt/Giá bán/CọcDoanh thu
Antminer E3 180Mhs(30/07)/54tr/40tr
$8.18 / ngày
Antminer G2 220Mhs#/#/#
$10.00 / ngày
Pandaminer B3 230Mhs(7 ngày)/63tr/40tr
$10.45 / ngày
6 VGA 580#/#/#
$8.22 / ngày
6 VGA 570#/#/#
$7.59 / ngày
6 VGA 1070#/#/#
$8.18 / ngày
6 VGA 1060#/#/#
$6.13 / ngày
6 VGA Vega64#/#/#
$15.54 / ngày