Otherdeed for Otherside mở phân tách NFT

Theo ghi nhận của Thecoindesk, dự án metaverse của Yuga Labs, Otherdeed for Otherside, khởi chạy phân tách Otherside Koda, Otherside Vessels và Otherdeed Expanded từ NFT Otherdeed ban đầu.

Yuga Labs khuyến nghị người dùng nên dùng trình duyệt của máy tính bàn để phân tách và việc phân tách mở vô thời hạn. Những người nắm giữ Otherdeed Expanded sẽ được mở khóa các trải nghiệm chơi trò chơi của Yuga Labs, bao gồm cả trò chơi Otherside: Legends of the Mara sắp ra mắt.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr