OpenSea đầu tư 4,5 triệu đô la vào nền tảng NFT Fair.xyz

OpenSea tham gia cùng Eden Block đầu tư vào nền tảng NFT Fair.xyz. Họ sẽ phục hồi những NFT bị hỏng trong quá trình mint bởi một số nhà phát triển thiếu kiến thức, đồng thời do lỗi giao dịch khiến nhiều NFT không thể mint ra được.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr