OKX và Gitcoin đã đạt được sự hợp tác chiến lược để cùng thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng nhà phát triển Web3

Sàn giao dịch mã hóa OKX đã đạt được quan hệ đối tác chiến lược với Gitcoin. Hai bên sẽ hỗ trợ xây dựng cộng đồng nhà phát triển Web3, cùng thúc đẩy đổi mới mã hóa nguồn mở, xây dựng và hỗ trợ các dự án có ý nghĩa cho ngành công nghiệp mã hóa và mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của Gitcoin đến các nhà phát triển.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr