OKX cung cấp dịch vụ và sản phẩm tài chính ở Dubai

Sau khi có giấy phép kinh doanh tạm thời tại Dubai, OKX sẽ cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho các nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ tài chính ở Dubai.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr