OKLink: Tổng số giao dịch trên chuỗi Aptos đã vượt quá 5 triệu

Theo dữ liệu của trình duyệt OKLinkAptos, tổng số giao dịch trên chuỗi mainnet Aptos đã vượt quá 5 triệu và tổng số giao dịch là 5.145.808. ForesightNews trước đây đã báo cáo rằng trình duyệt đa chuỗi OKLink đã khởi chạy trình duyệt Aptos và thư viện dự án sinh thái Aptos, tích lũy bao gồm hơn 100 dự án.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr