Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Nissan và Toyota bắt đầu sử dụng Metaverse để tiếp thị


Nissan và Toyota đã bắt đầu sử dụng Metaverse dựa trên công nghệ thực tế ảo (VR). Nissan thiết lập một phòng trưng bày ảo mô phỏng cửa hàng thực ở Ginza. Toyota giới thiệu công nghệ metaverse tại một số bộ phận và công ty con. Hình đại diện của nhân viên có thể đi bộ, gặp mặt và nói chuyện trong văn phòng ảo. 

Comment Subcibe