Người nhận khoản đóng góp FTX nên tự nguyện trả lại tiền để tránh kiện tụng

Con nợ FTX thông báo rằng họ đã tiếp cận những người nhận đã nhận tiền đóng góp hoặc các khoản thanh toán khác từ FTX (bao gồm cả con nợ FTX, SBF, nhân viên hoặc người chịu trách nhiệm khác). Những người mắc nợ FTX đang hợp tác với những người nhận này, yêu cầu họ trả lại những khoản tiền này cho những người mắc nợ FTX theo hướng dẫn và đảm bảo rằng những khoản tiền này được trả lại cho “ngành công nghiệp FTX” một cách nhanh chóng để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và chủ nợ. Ngoài ra, nếu số tiền đó không thể được trả lại một cách tự nguyện, những người mắc nợ FTX sẽ bắt đầu thủ tục tại tòa án phá sản để trả lại số tiền đó cùng với tiền lãi tích lũy kể từ ngày bắt đầu bất kỳ hành động nào.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr