NFT của dòng QQL Mint Pass tăng hơn 500% trong 24 giờ qua

Dữ liệu của OpenSea cho thấy khối lượng giao dịch của chuỗi NFT QQLMintPass trong 24 giờ qua là 104ETH và khối lượng giao dịch trong 24 giờ đã tăng 552%. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ đứng thứ 9 trong OpenSea.

Link tham khảo: https://opensea.io/collection/qql-mint-pass/activity

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr