Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Nền tảng DeFi Hawksight hoàn thành khoản tài trợ 4,2 triệu USD

Nền tảng DeFi Hawksight - một giao thức dựa trên Solana - đã hoàn thành khoản tài trợ 4,2 triệu USD, dẫn đầu bởi Solana Ventures và Terraform Labs cùng các tổ chức khác tham gia đầu tư.

Comment Subcibe