Muverse hoàn thành tài trợ hạt giống trị giá 6 triệu USD

Theo ghi nhận của Thecoindesk, nền tảng giao dịch âm nhạc NFT và tích hợp nhiều ứng dụng, công bố hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 6 triệu USD, với sự tham gia của Syndicate Capital, Knights Templar Capital, Zonff Partners, AvatarDAO, Sun Artland Ltd và những người khác tham gia.

Các quỹ tài trợ sẽ được sử dụng để mở rộng các chức năng và dịch vụ của nền tảng, đẩy nhanh việc thu hút người dùng và cải thiện trải nghiệm người dùng. Muverse đang phát triển giai đoạn thứ hai của sản phẩm, sẽ bao gồm trao đổi NFT âm nhạc, chức năng phân mảnh NFT và nhóm AMM cho các giao dịch F-NFT/MCT.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr