Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Mức tăng của ETC nhờ vào "Hợp nhất" sẽ không kéo dài

Giá ETC tăng nhanh chóng, nhưng nhìn vào các số liệu on-chain cơ bản, không có gì thay đổi trong blockchain này. Số lượng và người dùng hầu như không thay đổi trong nhiều năm. Dunleavy, nhà phân tích nghiên cứu cấp cao tại công ty dữ liệu tiền điện tử Messari, đã viết trong một báo cáo .

Comment Subcibe