Một lượng lớn BTC được chuyển sang sàn giao dịch Binance

Theo dữ liệu từ Thecoindesk, 264,18 BTC đã được chuyển sang sàn giao dịch Binance, trị giá khoảng 5,05 triệu đô la.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr