Michael Saylor tin tưởng vào tính bảo mật cao của Ethereum

CEO MicroStrategy, Michael Saylor khi phỏng vấn trong chương trình "Altcoin Daily" thì ông rất tin tưởng vào khả năng bảo mật của Ethereum.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr