Manifold giới thiệu cơ chế multiburn

Theo ghi nhận của Thecoindesk, nền tảng mint NFT Manifold giới thiệu cơ chế burn cùng lúc nhiều NFT, gọi là multiburn. Người dùng có thể sử dụng nhiều NFT theo tiêu chuẩn ERC-721 và ERC-1155.

Việc burn NFT cũng sẽ cung cấp một khoản phí mới được điều chỉnh, hiện tại là 0,00069 ETH mỗi lần mint và 0,00069 ETH tương tự cho mỗi lần burn NFT.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr