Mạng layer 2 Ethereum TVL vượt 9 tỷ đô la, đạt mức cao kỷ lục

Theo dữ liệu của L2BEAT, tổng khối lượng khóa (TVL) của mạng Ethereum Layer 2 đã vượt quá 9 tỷ đô la Mỹ, mức cao kỷ lục và hiện tại là khoảng 9,01 tỷ đô la Mỹ. Trong số đó, TVL trên Arbitrum One là khoảng 5,98 tỷ đô la Mỹ và TVL trên Optimism là khoảng 2,02 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 90% tổng số TVL.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr