Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Mạng 1inch ra mắt chức năng NFT hỗ trợ xem và gửi

Chức năng hỗ trợ NFT cho phép người dùng xem tất cả các NFT được lưu giữ trong địa chỉ, sắp xếp theo bộ sưu tập và xem thông tin.

Comment Subcibe