Lộ diện 10 dự án của vòng tài trợ của ETH Việt Nam Hackathon

Vòng tài trợ của ETHVietnam Hackathon đã kết thúc. Mười dự án đã nhận được tài trợ là Facets.wiki, ZkForm, Social Recovery DAO, Flima, Atlas, tiny Accelerated EVM, INNOVAZ, Kinnetex, Cred Lancer và Shinka Wallet, về mảng tài khoản, ví hợp đồng thông minh, quản lý khóa khôi phục xã hội, ứng dụng bằng chứng zero-knowledge, trình giả lập EVM, giao thức Defi không gas, công cụ dành cho nhà phát triển Ethereum,…

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr