Lạm phát của Mỹ trong 10 năm trở lại đây bắt đầu tăng mạnh từ năm 2021

Tài khoản twitter Mikey có thống kê về lạm phát của Mỹ trong 10 năm trở lại đây:

 • 2012: 1,7%
 • 2013: 1,8%
 • 2014: 2,1%
 • 2015: 0,1%
 • 2016: 1,0%
 • 2017: 1,6%
 • 2018: 2,9%
 • 2019: 1,6%
 • 2020: 0,6%
 • 2021: 5,5%
 • 2022: 9,1%

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr