Klaytn ra mắt mạng oracle Orakl Network

Theo ghi nhận của Thecoindesk, blockchain Klaytn sẽ ra mắt mạng oracle Orakl Network, xây dựng dành riêng cho Klaytn. Orakl ưu tiên cung cấp nguồn cấp dữ liệu mới theo nhu cầu của DApps trong hệ sinh thái Klaytn và chỉ tính phí trong hệ sinh thái Klaytn bằng token KLAY. Mỗi khi Orakl Network cung cấp dữ liệu cho các DApp trên Klaytn, một phần phí thu được sẽ bị burn vĩnh viễn.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr