Khối lượng giao dịch NFT của dòng DigiDaigaku Genesis tăng 300% trong 24 giờ qua

Dữ liệu của OpenSea cho thấy khối lượng giao dịch của các NFT dòng DigiDaigakuGenesis trong 24 giờ qua là 200ETH và khối lượng giao dịch trong 24 giờ đã tăng 300%. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ đứng thứ sáu trong OpenSea.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr