Justin Sun: Tron và BitTorrent đang khám phá sự tích hợp của ZKEVM

Sun Yuchen cho biết trên Twitter rằng Tron và BitTorrent đang khám phá các cách để tích hợp Virtual machine ZK Ethereum (ZKEVM) vào hệ sinh thái của họ. Tuy nhiên, sự tích hợp này không phải là một kế hoạch rõ ràng, Sun Yuchen nói: “Cần lưu ý rằng bất kỳ kế hoạch tích hợp nào vẫn đang trong giai đoạn thăm dò và không có gì đảm bảo rằng nó sẽ được thực hiện trong tương lai.”

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr