Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Internet Computer (ICP) sẽ sớm tích hợp với Bitcoin

Sau thời gian bỏ phiếu kéo dài hai ngày, bắt đầu vào ngày 15 tháng 9, chủ sở hữu token Internet Computer (ICP) có thể đồng ý hoặc từ chối việc tích hợp với blockchain Bitcoin (BTC) được đề xuất.

Theo Dfinity Foundation - tổ chức đang phát triển công nghệ cho blockchain Internet Computer (ICP), việc tích hợp sẽ thúc đẩy các giao dịch Bitcoin với tốc độ nhanh và chi phí giao dịch thấp.

Comment Subcibe