Huma Finance huy động được 8,3 triệu USD trong vòng hạt giống

Theo ghi nhận của Thecoindesk, công ty khởi nghiệp DeFi HumaFinance đã nhận được 8,3 triệu USD tiền tài trợ hạt giống để xây dựng một giao thức cho vay dựa trên thu nhập. Race Capital và Distributed Global đồng dẫn đầu vòng hạt giống, với sự tham gia của ParaFi, Circle Ventures và Robot Ventures.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr