Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Hệ thống quản trị của Optimism khiến Buterin tự hào

Vitalik Buterin đã đăng trên phương tiện truyền thông xã hội rằng cuộc thảo luận trong diễn đàn quản trị Optimisim về việc "thay đổi việc sử dụng OP từ token quản trị sang token mainnet để thanh toán phí gas" là một ví dụ điển hình khiến Buterin tự hào về hệ thống quản trị của mình.

Comment Subcibe