Hàn Quốc sắp đệ trình các dự luật sửa đổi liên quan đến phát hành và phân phối STO cho Quốc hội

Theo ghi nhận của Thecoindesk, tờ News1 báo cáo các cơ quan tài chính Hàn Quốc sẽ đệ trình Đạo luật chứng khoán điện tử và Đạo luật thị trường vốn sửa đổi lên Quốc hội trong nửa đầu năm nay, trong đó có cơ sở thể chế cho hệ thống phát hành và phân phối thị trường token bảo mật (STO). Luật pháp và các quy định sẽ chính thức thiết lập thị trường STO vào năm tới.

Người đứng đầu bộ phận thị trường vốn của Ủy ban Tài chính Hàn Quốc, đã công bố tại cuộc họp lần thứ sáu của Ủy ban đặc biệt về tài sản kỹ thuật số của Quốc hội do Đảng Quyền lực Quốc gia chủ trì Xây dựng kế hoạch cho các quy định phát hành và phân phối token bảo mật.

Ngoài ra, các hạng mục công việc hiện tại của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc bao gồm: chấp nhận STO dưới dạng chứng khoán kỹ thuật số theo Đạo luật Chứng khoán Điện tử, cho phép phát hành token mà không cần thông qua công ty chứng khoán. Đồng thời, Dịch vụ Giám sát Tài chính sẽ thực hiện hai nhiệm vụ phát hành và lưu hành trong tương lai để chấn chỉnh hệ thống kỷ luật phát hành và phân phối token.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr