Hàn Quốc khởi động cuộc điều tra “Kimchi Premium”

Hàn Quốc được cho rằng đã khởi động cuộc điều tra Kimchi Premium vì xuất hiện 1,5 tỷ USD kiều hối bất hợp pháp.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr