Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Hạ viện Mỹ yêu cầu GAO xem xét các khoản đầu tư crypto thông qua 401 (k)

Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Hoa Kỳ Richard Neal đã yêu cầu Văn phòng Giải trình Chính phủ Hoa Kỳ (GAO) điều tra các khoản đầu tư crypto được thực hiện thông qua tài khoản hưu trí 401 (k). 

Comment Subcibe