Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Ground X chuyển quyền điều hành ví tài sản ảo Kaikas cho Sfresso247

Kaikas, một ví tài sản ảo thuộc sở hữu của công ty con Ground X của Kakao đã thông báo rằng bắt đầu từ 25/7, nhà cung cấp dịch vụ của ví sẽ chuyển đổi từ Ground X sang Sfresso247. 

Comment Subcibe