Grayscale đã ban hành một tài liệu để nhắc lại tính bảo mật của tài sản sản phẩm của mình: cả bản thân và người giám sát đều không có quyền tham ô

Grayscale đã chính thức đưa ra một thông báo khẳng định lại tính bảo mật tài sản của các sản phẩm của mình. Thông báo cho thấy rằng số dư vị trí của các sản phẩm tài sản kỹ thuật số của Grayscale có thể được tìm thấy trong các tài liệu công khai lịch sử được đánh giá bởi kiểm toán viên bên thứ ba; và mỗi sản phẩm tài sản kỹ thuật số của nó có một thực thể ủy thác riêng và tất cả các tài sản kỹ thuật số đều được quản lý bởi CoinbaseCustody Cả Grayscale và Coinbase Custody có quyền vay, cho vay, thế chấp lại hoặc thế chấp các tài sản cơ bản của sản phẩm.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr