Giao thức Zero-Knowledge Semaphore trên Ethereum ra mắt phiên bản V2

Giao thức Zero-Knowledge Semaphore trên Ethereum ra mắt phiên bản V2 nâng cấp hơn. Phiên bản V1 được họ ứng dụng từ năm 2019 đến nay.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr