Giao thức Solend phát hành whitepaper V2

Theo ghi nhận của Thecoindesk, trang web của Solend, giao thức DeFi cho vay hệ sinh thái Solana, phát hành whitepaper Solend V2, trong đó giới thiệu quản lý rủi ro và cải thiện khả năng phân cấp.

Cụ thể, Solend V2 sẽ bao gồm: tài sản thế chấp được bảo vệ, oracle TWAP, tỷ lệ vay, giới hạn tỷ lệ rút tiền, giới hạn thế chấp, tiền thưởng thanh lý động, mô hình lãi suất ba tuyến tính, cơ quan quản lý rủi ro, siêu dữ liệu trên chuỗi, tài sản từ bỏ xử lý, khai thác thanh khoản không được phép trên chuỗi, ủy thác tài khoản…

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr