Giao thức đa chuỗi Multichain bổ sung hỗ trợ cho Binance-Peg BUSD trên Polygon và Avalanche

Giao thức tương tác cross-chain Multichain đã thông báo rằng nó hỗ trợ Binance-PegBUSD trên Polygon và Avalanche, đồng thời người dùng có thể thực hiện các giao dịch cross-chain Binance-PegBUSD giữa Polygon và Avalanche thông qua giao thức cross-chain Multichain.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr