Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Giá trị thị trường USDT vượt quá 83 tỷ USD

Theo dữ liệu chính thức của Tether, giá trị thị trường của Tether (USDT) đã vượt quá 83 tỷ đô la, với tổng tài sản là 83.161.252.501,90 đô la

Comment Subcibe