Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Gây quỹ tiền điện tử đã vượt xa năm 2021

Báo cáo của Messari lưu ý rằng hơn 30 tỷ đô la đã được huy động từ 1199 vòng tài trợ trong nửa đầu năm 2022.

Comment Subcibe