Thecoindesk | Crypto market for the smart money

FTX tìm cách mua lại nền tảng cho vay và giao dịch BlockFi

Được biết, sàn giao dịch FTX đang tìm cách mua lại BlockFi, một nền tảng cho vay và giao dịch crypto.

Comment Subcibe