Figment Capital huy động 50 triệu USD cho quỹ thứ hai

Theo ghi nhận của Thecoindesk, tổ chức đầu tư mã hóa Figment Capital dự kiến ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm thứ hai, đặt mục tiêu huy động 50 triệu USD. James Parillo, đối tác quản lý của Figment Capital, cho biết quỹ Figment Capital II đã đầu tư vào Skip Protocol và Primev. Các dự án đầu tư trước đây của quỹ thứ nhất bao gồm Celestia, EigenLayer, Mysten Labs và zkSync. Quy mô của quỹ đầu tiên là 17,5 triệu USD.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr