ETH vượt qua $1200

Dữ liệu thị trường cho thấy ETH đã vượt qua mức 1.200 đô la, tăng 2,3% trong 24 giờ và hiện ở mức 1.211,74 đô la.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr